Familjär Hyperkolesterolemi

CDS Remiss för Familjär Hyperkolesterolemi är ett beslutsstöd för att hjälpa användaren att utvärdera om det föreligger misstanke om familjär hyperkolesterolemi eller ej. Beslutsstödet är utvecklat och baserat på de holländska Dutch Lipid Clinic Network-kriterier (DLCN), som beskriver hur patienter med risk för familjär hyperkolesterolemi ska behandlas. Klinisk data som redan finns tillgänglig i journalsystemet och krävs av beslutsstödet för att genomföra en bedömning importeras automatiskt (födelsedatum, kön och minst ett provsvar för LDL- eller totalkolesterol). Resterande information som beslutsstödet behöver för att utföra en analys importeras automatiskt (läkemedelslista, diagnos- och åtgärdskoder). Informationen som beslutsstödet använder för att utvärdera graden av misstanke är födelsedatum, kön, läkemedel, diagnos- och åtgärdskoder samt provsvar för LDL-kolesterol, totalkolesterol och triglycerider. Om det föreligger en risk för familjär hyperkolesterolemi presenteras detta tydligt och beslutsstödet underlättar remittering till specialist genom att autogenerera en remisstext innehållande information om varför patienten remitterats. Utöver remissen ska en journalanteckning genereras automatiskt som användaren kan spara i patientens journal. Om misstanke ej föreligger, alternativt om beslutsstödet inte erhållit tillräckligt med information för att genomföra en bedömning, ska beslutsstödet inte aktiveras.