Vårdskadeprevention – Fallrisk

CDS Vårdskadeprevention – Fallrisk är ett kliniskt beslutsstöd utvecklat för att utvärdera risken för fall hos inneliggande patienter och för att underlätta skapandet av individuella vårdplaner med utgångspunkt från riskskattningen. Skalan Downton Fall Risk Index (DFRI) ligger till grund för fallriskbedömningen.