Vårdskadeprevention – Trycksår

CDS Vårdskadeprevention – Trycksår är ett kliniskt beslutsstöd utvecklat för att utvärdera risken för trycksår hos inneliggande patienter och för att underlätta skapandet av en individuell vårdplan med utgångspunkt från riskskattningen. Skalan Modifierad Nortonskala (MNS) ligger till grund för riskbedömningen av trycksår.