Vårdskadeprevention – Undernäring

CDS Vårdskadeprevention – Undernäring är ett kliniskt beslutsstöd utvecklat för att utvärdera risken för undernäring hos inneliggande patienter och för att underlätta skapandet av en individuell vårdplan med utgångspunkt från riskskattningen.
Skalan Mini Nutritional Assessment (MNA®) ligger till grund för riskbedömningen av undernäring.