SVF Prostate Cancer Referral

Ett beslutsstöd utvecklat i enlighet med det standardiserade vårdförloppet (SVF) för prostatacancer. Beslutsstödet är en on-demand-lösning som kan användas med patienten i rummet för att avgöra om en välgrundad misstanke för prostatacancer föreligger eller ej. Strukturerad patientdata importeras direkt från journalsystemet och analyseras tillsammans med data som förses av användaren. Om patienten har en ökad risk för prostatacancer och bör remitteras till specialistvård kommer CDS-applikationen att sammanställa all rekommenderad information i en remisstext. Därmed säkerställs att remissmottagande läkare får tillräckligt med bakgrundsinformation för att fatta ett informerat beslut kring huruvida patienten ska kallas till specialistsjukvården eller ej.