Vårdskadeprevention – Munhälsa

Cambio CDS har under 2018 utvecklat tre beslutsstödsapplikationer med ambitionen att förebygga fall, undernäring och trycksår (se bild) hos inneliggande patienter. Nu arbetar Cambio CDS vidare i samma riktning genom att utveckla ett fjärde beslutsstöd inriktat på munhälsa. Beslutsstödet kan användas för att kontinuerligt utvärdera patienters risknivåer för vårdskador relaterade till oral hälsa genom att användaren fyller i en riskskattningsskala. Information som ingår i skattningsskalan och efterfrågas av beslutsstödet är bland annat renlighet av tänder, sväljförmåga och eventuella skador på tandköttet. Efter att användaren har genomfört en riskbedömning ges möjlighet att upprätta en vårdplan för högriskpatienter. En sammanfattande journalanteckning genereras automatiskt.